Chuyên cần

Danh sách HS vắng -Trễ ngày 04/5/2017 (năm học 2016-2017 )

Ngày đăng : 04/05/2017
              2016-2017
PHÒNG HỌC SINH VỤ          
BẢNG CHUYÊN CẦN của TOÀN TRƯỜNG (có 1830 HS)    từ : 4   đến : 4/5/2017              
               
STT MÃ SỐ HS HỌ VÀ TÊN HỌC SINH N_T_N_S Trễ Nghỉ KP Nghỉ CP Lý do
1 10A01-34 Đàm Quý 16/09/2001   S-04/05    
          C-04/05    
2 10A02-15 Trần Mạnh Khang 23/03/2001 C-04/05     14:40 (Tre 00:05 phút)khám bệnh
3 10A02-18 Nguyễn Duy Nam Long 15/01/2001   C-04/05    
4 10A02-27 Ngô Thiên Quang 21/03/2001   C-04/05    
5 10A02-41 Triệu Hoàng Thảo Vy 17/05/2001     S-04/05 sốt
6 10A03-03 Nguyễn Quế Anh 24/10/2001   C-04/05    
7 10A03-14 Trần Quốc Hưng 15/01/2001 S-04/05     7:01 (Tre 00:21 phút)
8 10A03-18 Phạm Nguyên Khang 13/12/2001   C-04/05    
9 10A03-24 Châu Tấn Lộc 26/09/2001   C-04/05    
10 10A03-37 Lâm Nguyễn Diệu Thơ 15/01/2001   C-04/05    
11 10A04-32 Phan Châu Thanh 25/09/2001   S-04/05    
12 10A05-05 Huỳnh Lê Bảo Châu 11/02/2001     S-04/05 tham quan ĐH Thái Lan
            C-04/05 tham quan ĐH Thái Lan
13 10A05-09 Trần Khánh Đan 13/10/2001     S-04/05 tham quan ĐH Thái Lan
            C-04/05 tham quan ĐH Thái Lan
14 10A05-15 Nguyễn An Khanh 18/05/2001 S-04/05     9:25 (Tre 00:40 phút)khám bệnh
15 10A05-25 Nguyễn Lâm Nhi 19/09/2001 S-04/05     6:55 (Tre 00:15 phút)
16 10A05-32 Nguyễn Trần Ngọc Trân 24/12/2001 S-04/05      
17 10A05-33 Phạm Đỗ Bảo Trân 08/09/2001     S-04/05 tham quan ĐH Thái Lan
            C-04/05 tham quan ĐH Thái Lan
18 10A05-35 Trần Minh Tuân 13/06/2001 S-04/05     6:55 (Tre 00:15 phút)
19 10A06-26 Trần Hữu Minh 27/03/2001   S-04/05    
          C-04/05    
20 10A06-31 Lê Tấn Hoàng Phúc 16/03/2001   C-04/05    
21 10A07-32 Bùi Thụy Hồng Phương 18/11/2001   S-04/05    
22 10A09-01 Nguyễn Thị Vân An 31/05/2001   S-04/05    
          C-04/05    
23 10A09-06 Võ Phi Gia Bảo 18/09/2001     S-04/05 Tiêu chảy
            C-04/05 tiêu chảy
24 10A09-09 Trần Gia Hân 27/04/2001   C-04/05    
25 10A09-23 Ngô Thanh Nguyên 05/06/2001   C-04/05    
26 10A09-27 Vãng Thanh Phương 20/10/2001   S-04/05    
          C-04/05    
27 10A09-44 Trần Tăng Tú Văn 14/06/2001   C-04/05    
28 10A10-17 Thái Mai Ngọc Minh 06/10/2001   S-04/05    
          C-04/05    
29 10A10-22 Nguyễn Trọng Nghĩa 26/02/2001   C-04/05    
30 10A11-41 Vương Mỹ Tú 26/12/2001   C-04/05    
31 10A12-01 Đặng Thị Lan Anh 05/01/2001   C-04/05    
32 10A12-05 Trịnh Tâm Anh 12/01/2001   S-04/05    
33 10A12-13 Từ Dân Huy 21/04/2001   C-04/05    
34 10A12-15 Lê Huỳnh Đăng Khoa 27/05/2001   C-04/05    
35 10A12-17 Lê Phan Khánh Linh 28/02/2001   S-04/05    
          C-04/05    
36 10A12-19 Lê Đào Thục Mai 04/02/2001   C-04/05    
37 10A13-22 Bùi Cao Đông Nghi 10/05/2001   S-04/05    
38 10P02-05 Dương Trung Hiếu 07/06/2001   C-04/05    
39 10P02-12 Phạm Hoàng Nguyên 06/01/2001   C-04/05    
40 10P02-25 Mai Xuân Viễn 05/03/2001   S-04/05    
          C-04/05    
41 11A01-12 Nguyễn Hoàng Gia Khanh 31/03/2000     S-04/05 tham quan ĐH Thái Lan
            C-04/05 tham quan ĐH Thái Lan
42 11A01-17 Nguyễn Doãn Hoàng Long 25/09/2000     S-04/05 tham quan ĐH Thái Lan
            C-04/05 tham quan ĐH Thái Lan
43 11A01-22 Lê Ngọc Trường Nhân 21/02/2000   S-04/05    
          C-04/05    
44 11A01-25 Nguyễn Hoài Yến Nhi 17/03/2000   C-04/05    
45 11A01-29 Phan Bá Tín 27/02/2000   C-04/05    
46 11A02-09 Lê Quang Đạt 01/01/2000   S-04/05    
          C-04/05    
47 11A03-01 Lê Khắc Minh An 29/08/2000 C-04/05     13:52 (Tre 00:07 phút)
48 11A04-02 Nguyễn Lan Anh 15/09/2000   S-04/05    
          C-04/05    
49 11A04-10 Nguyễn Minh Hạnh 26/09/2000     S-04/05 làm hồ sơ
50 11A04-11 Nguyễn Hoàng Tấn Hiển 21/06/2000   S-04/05    
          C-04/05    
51 11A04-19 Trần Đức Minh 24/01/2000   C-04/05    
52 11A04-24 Lâm Đào Phương Nhi 25/12/2000   S-04/05    
          C-04/05    
53 11A06-22 Ngô Nhân Khang 17/10/2000 S-04/05     8:56 (Tre 00:11 phút)khám bệnh
54 11A06-32 Nguyễn Huỳnh Tuấn Nghĩa 03/04/2000   S-04/05    
          C-04/05    
55 11A06-49 Nguyễn Ngọc Hòang Uyên 09/11/2000 S-04/05     8:37 (Tre 00:00 phút)đau bụng
56 11A07-19 Đỗ Minh Khôi 18/11/2000 S-04/05     7:17 (Tre 00:37 phút)
57 11A07-25 Hoàng Văn Minh 13/08/2000   C-04/05    
58 11A07-41 Bành Phúc Thịnh 24/09/2000   C-04/05    
59 11A07-43 Lâm Thị Xuân Thy 18/08/2000   S-04/05    
          C-04/05    
60 11A07-48 Bùi Hoàng Việt 01/01/2000   C-04/05    
61 11A07-49 Bùi Thị Thanh Vy 10/03/2000   S-04/05    
          C-04/05    
62 11A08-02 Trần Nguyễn Nam Anh 30/04/2000     S-04/05 đi phỏng vấn làm Visa
63 11A08-08 Nguyễn Anh Hiệp 24/08/2000     S-04/05 tham quan ĐH Thái Lan
            C-04/05 tham quan ĐH Thái Lan
64 11A08-11 Bùi Trần Anh Kiệt 25/05/2000   C-04/05    
65 11A08-18 Nguyễn Ngọc Lan Nhi 14/01/2000   S-04/05    
          C-04/05    
66 11A09-05 Lâm Thanh Diệp 23/05/1999   C-04/05    
67 11A09-11 Đặng Giang Khanh 12/09/2000 S-04/05     6:56 (Tre 00:16 phút)
68 11A10-06 Lê Tường Phước Đoan 06/03/2000     S-04/05 tham quan ĐH Thái Lan
            C-04/05 tham quan ĐH Thái Lan
69 11A10-25 Vũ Bích Ngọc 14/08/2000   C-04/05    
70 11A10-26 Nguyễn Thảo Nguyên 04/12/2000   C-04/05    
71 11A10-41 Lê Võ Thị Minh Trang 15/04/2000     S-04/05 tham quan ĐH Thái Lan
            C-04/05 tham quan ĐH Thái Lan
72 11A10-46 Trần Thục Thanh Trúc 28/08/2000     S-04/05 tham quan ĐH Thái Lan
            C-04/05 tham quan ĐH Thái Lan
73 11A10-48 Trần Ngọc Tú Uyên 23/05/2000   S-04/05    
          C-04/05    
74 11A10-49 Phạm Nguyễn Thanh Vy 26/01/2000   S-04/05    
          C-04/05    
75 11A11-16 Nguyễn Cao Hoàng Minh 25/10/2000     S-04/05 tham quan ĐH Thái Lan
          C-04/05    
76 11A11-25 Bùi Vương Nam Phương 14/06/2000   S-04/05    
          C-04/05    
77 11A11-34 Nguyễn Ngọc Anh Thư 06/09/2000   S-04/05    
          C-04/05    
78 11A12-11 Nguyễn Toàn Chữ 21/10/2000   C-04/05    
79 11A12-13 Phan Thị Dương 23/04/2000   S-04/05    
          C-04/05    
80 11A12-28 Đinh Bùi Quỳnh Nhi 23/06/2000   C-04/05    
81 11A12-32 Chung Lại Bảo Phương 15/06/2000   C-04/05    
82 11A12-44 Phan Đình Thanh Trúc 03/01/2000   C-04/05    
83 11A12-46 Trương Nguyễn Anh Tuấn 29/05/2000   S-04/05    
          C-04/05    
84 11A13-18 Nguyễn Dương Hoàng Huy 09/07/2000 S-04/05     7:01 (Tre 00:21 phút)
85 11A13-19 Nguyễn Tấn Hưng 22/01/2000   S-04/05    
          C-04/05    
86 11A13-42 Võ Ngọc Anh Thư 13/05/2000   S-04/05    
          C-04/05    
87 11P01-07 Nguyễn Ngọc Huyền 07/08/2000 S-04/05     6:47 (Tre 00:07 phút)
88 11P01-20 Võ Phúc Thịnh 02/02/2000   S-04/05    
          C-04/05    
89 11P02-07 Lý Đạt Kỳ 10/02/2000     S-04/05 khám sức khỏe
            C-04/05 khám sức khỏe
90 11P02-17 Trần Thị Khánh Phương 16/05/2000   S-04/05    
          C-04/05    
91 11P02-19 Bùi Thị Hồng Tuyết 30/04/2000   S-04/05    
          C-04/05    
92 11P02-23 Trầm Vương Mẫn Trân 01/12/2000   S-04/05    
          C-04/05    
93 12A02-31 Lê Nguyễn An Thy 01/01/1999     S-04/05 Đau bụng
94 12A03-33 Nguyễn Anh Quân 03/06/1999 S-04/05     7:43 (Tre 00:13 phút)
95 12A03-35 Nguyễn Ngọc Phương Quỳnh 04/05/1999   C-04/05    
96 12A03-39 Võ Nguyễn Như Trúc 29/07/1999   S-04/05    
97 12A04-33 Nhan Minh Triết 09/10/1999 S-04/05     7:02 (Tre 00:22 phút)
98 12A05-23 Phạm Bích Ngọc 01/10/1999   C-04/05    
99 12A05-30 Nguyễn Viết Hạnh Nhi 31/07/1999   C-04/05    
100 12A06-06 Thái Thành Danh 05/08/1999     S-04/05 thi IELTS
101 12A06-24 Trần Đình Thảo Nguyên 09/10/1999     C-04/05 Sốt
102 12A06-29 Phan Hồng Hoàng Sơn 10/05/1999     S-04/05 Sốt
          C-04/05    
103 12A06-39 Trần Nhật Vũ 01/06/1999   S-04/05    
          C-04/05    
104 12A07-08 Trần Ngọc Hồng Đức 13/06/1999   S-04/05    
          C-04/05    
105 12A07-17 Trần Thị Ngọc Lê 18/06/1999   C-04/05    
106 12A07-20 Ngô Vũ Hà Mi 17/06/1999   S-04/05    
          C-04/05    
107 12A07-27 Trần Đức Phát 12/01/1999   S-04/05    
          C-04/05    
108 12A07-36 Nguyễn Ngọc Trâm 26/08/1999   S-04/05    
          C-04/05    
109 12A08-08 Trần Quang Đạt 19/01/1999   C-04/05    
110 12A09-04 Đào Ngọc Minh Châu 26/07/1999   S-04/05    
111 12A10-05 Trần Phụng Anh 24/12/1999   C-04/05    
112 12A10-29 Đặng Hồng Phúc 22/08/1999 S-04/05     7:38 (Tre 00:08 phút)
113 12A10-30 Nguyễn Như Quỳnh 07/05/1999   C-04/05    
114 12A11-14 Ngô Kiều Khanh 15/05/1999   C-04/05    
115 12A11-18 Nguyễn Cao Ngọc Liên 30/06/1999   C-04/05    
116 12A11-32 Thạch Nguyễn Quỳnh Như 17/07/1999 S-04/05     6:46 (Tre 00:06 phút)
117 12A11-33 Nguyễn Hà Như Phương 06/10/1999   C-04/05    
118 12A11-35 Hoàng Thụy Đan Thanh 17/10/1999   C-04/05    
119 12A11-40 Nguyễn Ngọc Nhật Thùy 07/12/1999 S-04/05      
          C-04/05    
120 12A12-14 Nguyễn Lê Duy Khoa 25/11/1999 S-04/05     6:57 (Tre 00:17 phút)
121 12A13-13 Phan Khánh Hà 21/07/1999 S-04/05     7:36 (Tre 00:06 phút)
122 12P01-11 Nguyễn Thanh Hiển 29/04/1999 C-04/05     13:47 (Tre 00:02 phút)
123 12P01-16 Huỳnh Kiến Quốc 06/11/1999 C-04/05     13:49 (Tre 00:04 phút)
124 12P01-21 Trần Vũ Minh Trí 23/05/1999   S-04/05    
          C-04/05    
125 12P02-19 Nguyễn Hoàng Phương 01/08/1999   S-04/05    
          C-04/05    
      THONG KE 22 122 30  

Tìm kiếm bài viết theo khoãng thời gian:

Từ ngày :

Đến ngày :

Thời gian biểu

  • Buổi sáng
  • Buổi chiều
Mở cổng 6g10'
Đóng cổng 6g35'
Tiết 1 6g40' - 7g25'
Tiết 2 7g30' - 8g15'
Giờ chơi 8g15 - 8g40'
Tiết 3 8g45' - 9g30'
Tiết 4 9g35' - 10g20'
Tiết 5 10g25' - 11g10'
TAN HỌC
Mở cổng 13g30'
Đóng cổng 13g40'
Tiết 1 13g45' - 14g30'
Tiết 2 14g35' - 15g20'
Giờ chơi 15g20 - 15g45'
Tiết 3 15g45' - 16g30'
TAN HỌC

Bản quyền thuộc về Trường THPT Nguyễn Thị Minh Khai © 2013

275 Điện Biên Phủ, Phường 07, Quận 03, Tp.HCM

ĐT: (84.28) 39 307 794 - Fax: (84.28) 39 307 794 - Email: thpt.hcm@minhkhai.edu.vn

Lượt truy cập : 4466836

Lượt Online :18

Design by Tuyết Xanh Company