Chuyên cần

Danh sách HS vắng -Trễ ngày 05/5/2017 (năm học 2016-2017 )

Ngày đăng : 05/05/2017
              2016-2017
PHÒNG HỌC SINH VỤ          
BẢNG CHUYÊN CẦN của TOÀN TRƯỜNG (có 1830 HS)    từ : 5   đến : 5/5/2017              
               
STT MÃ SỐ HS HỌ VÀ TÊN HỌC SINH N_T_N_S Trễ Nghỉ KP Nghỉ CP Lý do
1 10A01-07 Nguyễn Hồ Phương Dung 06/06/2001   S-05/05    
          C-05/05    
2 10A01-23 Hoàng Duy Thành Long 12/08/2001   S-05/05    
          C-05/05    
3 10A01-28 Nguyễn Khánh Nam 29/07/2001   S-05/05    
          C-05/05    
4 10A02-18 Nguyễn Duy Nam Long 15/01/2001   S-05/05    
          C-05/05    
5 10A03-07 Nguyễn Ngọc Minh Châu 10/02/2001   S-05/05    
          C-05/05    
6 10A03-17 Nguyễn Tuấn Khang 19/09/2001   S-05/05    
          C-05/05    
7 10A03-22 Nguyễn Gia Linh 09/01/2001   C-05/05    
8 10A03-41 Nguyễn Hải Triều 11/10/2001   S-05/05    
          C-05/05    
9 10A03-44 Đỗ Phạm Hương Việt 07/06/2001   C-05/05    
10 10A04-05 Nguyễn Phương Anh 07/02/2001   C-05/05    
11 10A04-06 Nguyễn Thị Thúy Anh 12/01/2001   C-05/05    
12 10A05-05 Huỳnh Lê Bảo Châu 11/02/2001     S-05/05 Tham quan Đh Thái Lan
            C-05/05 tham quan ĐH Thái Lan
13 10A05-09 Trần Khánh Đan 13/10/2001     S-05/05 tham quan ĐH Thái Lan
            C-05/05 tham quan ĐH Thái Lan
14 10A05-10 Lê Quang Đạt 17/07/2001   S-05/05    
          C-05/05    
15 10A05-21 Triệu Sương Nghi 03/06/2001   C-05/05    
16 10A05-33 Phạm Đỗ Bảo Trân 08/09/2001     S-05/05 tham quan ĐH Thái Lan
            C-05/05 tham quan ĐH Thái Lan
17 10A06-18 Nguyễn Lâm Lan 14/08/2001   S-05/05    
          C-05/05    
18 10A06-23 Huỳnh Châu Minh 20/07/2001 S-05/05     7:00 (Tre 00:20 phút)
19 10A06-31 Lê Tấn Hoàng Phúc 16/03/2001     S-05/05 cảm
            C-05/05 Cảm
20 10A06-40 Trịnh Minh Tâm 09/09/2001 S-05/05     7:24 (Tre 00:44 phút)
21 10A07-13 Tôn Thất Thiện Hoàng 08/05/2001 S-05/05     7:35 (Tre 00:05 phút)
22 10A07-39 Nguyễn Duy Thịnh 02/01/2001 S-05/05     7:07 (Tre 00:27 phút)
23 10A08-02 Nguyễn Phương Anh 26/09/2001   S-05/05    
          C-05/05    
24 10A09-09 Trần Gia Hân 27/04/2001   S-05/05    
          C-05/05    
25 10A09-32 Nguyễn Xuân Thiên Thanh 23/03/2001     C-05/05 về quê tang nội
26 10A09-43 Võ Hoàng Phương Uyên 28/05/2001   S-05/05    
          C-05/05    
27 10A10-05 Hoàng Đại Dương 07/06/2001 S-05/05     6:59 (Tre 00:19 phút)
28 10A11-04 Lý Huỳnh Tú Anh 16/12/2001     S-05/05 Sốt
29 10A11-07 Phạm Vĩ Cầm 01/08/2001   S-05/05    
          C-05/05    
30 10A11-11 Nguyễn Mai Hân 19/09/2001   S-05/05    
          C-05/05    
31 10A11-16 Nguyễn Bảo Huân 10/12/2001     S-05/05 làm CMND
            C-05/05 làm CMND
32 10A11-22 Vũ Nguyễn Hồng Minh 13/08/2001     S-05/05 diễn tại nhạc viện
33 10A12-11 Vũ Trần Ngọc Hân 11/03/2001   S-05/05    
          C-05/05    
34 10A12-19 Lê Đào Thục Mai 04/02/2001   S-05/05    
          C-05/05    
35 10A12-20 Nguyễn Hồ Xuân Mai 25/01/2001   S-05/05    
          C-05/05    
36 10A12-23 Trung Hiểu Nhi 25/05/2001   C-05/05    
37 10A13-21 Trịnh Lệ Na 16/01/2001   C-05/05    
38 10P01-24 Trần Nguyễn Ngọc Trâm 25/07/2001 S-05/05     6:58 (Tre 00:18 phút)
39 10P02-12 Phạm Hoàng Nguyên 06/01/2001     S-05/05 khám bệnh
40 10P02-13 Lê Thanh Thảo 14/04/2001   S-05/05    
          C-05/05    
41 10P02-19 Nguyễn Thục Trang 07/12/2001 S-05/05     8:12 (Tre 00:42 phút)
42 11A01-11 Nguyễn Thị Kim Hằng 15/04/2000     S-05/05 Khám bệnh
43 11A01-12 Nguyễn Hoàng Gia Khanh 31/03/2000     S-05/05 tham quan ĐH Thái Lan
            C-05/05 tham quan ĐH Thái Lan
44 11A01-17 Nguyễn Doãn Hoàng Long 25/09/2000     S-05/05 tham quan ĐH Thái Lan
            C-05/05 tham quan ĐH Thái Lan
45 11A01-22 Lê Ngọc Trường Nhân 21/02/2000     S-05/05 tham quan ĐH Thái Lan
            C-05/05 tham quan ĐH Thái Lan
46 11A01-29 Phan Bá Tín 27/02/2000   C-05/05    
47 11A03-12 Dương Ngọc Hùng 12/03/2000   C-05/05    
48 11A03-16 Nguyễn Đình Gia Hy 01/08/2000   S-05/05    
          C-05/05    
49 11A03-28 Vũ Văn Thái 04/08/2000   S-05/05    
          C-05/05    
50 11A04-11 Nguyễn Hoàng Tấn Hiển 21/06/2000     S-05/05 tham quan ĐH Thái Lan
            C-05/05 tham quan ĐH Thái Lan
51 11A04-19 Trần Đức Minh 24/01/2000   S-05/05    
          C-05/05    
52 11A04-34 Quan Anh Thư 06/10/2000   C-05/05    
53 11A04-38 Nguyễn Trần Đoan Trang 19/11/2000   S-05/05    
          C-05/05    
54 11A05-21 Phạm Phương Thảo 26/09/2000     C-05/05 về quê
55 11A05-26 Trần Nguyễn Minh Thư 12/10/2000   S-05/05    
          C-05/05    
56 11A06-44 Trần Thị Thu Thủy 13/08/2000   C-05/05    
57 11A07-25 Hoàng Văn Minh 13/08/2000   S-05/05    
          C-05/05    
58 11A07-30 Nguyễn Minh Nguyệt 08/07/2000   C-05/05    
59 11A08-08 Nguyễn Anh Hiệp 24/08/2000     S-05/05 tham quan ĐH Thái Lan
            C-05/05 tham quan ĐH Thái Lan
60 11A08-11 Bùi Trần Anh Kiệt 25/05/2000     S-05/05 Việc nhà
61 11A08-14 Lê Phục Lân 31/10/2000   S-05/05    
          C-05/05    
62 11A08-20 Trần Quỳnh Như 06/03/2000   S-05/05    
          C-05/05    
63 11A08-29 Lê Đỗ Trường Thi 15/07/2000   S-05/05    
          C-05/05    
64 11A10-06 Lê Tường Phước Đoan 06/03/2000     S-05/05 tham quan ĐH Thái Lan
            C-05/05 tham quan ĐH Thái Lan
65 11A10-20 Lê Hoàng Minh 22/12/2000   S-05/05    
          C-05/05    
66 11A10-25 Vũ Bích Ngọc 14/08/2000     C-05/05 thi cầu lông ở Đồng Nai
67 11A10-41 Lê Võ Thị Minh Trang 15/04/2000     S-05/05 tham quan ĐH Thái Lan
            C-05/05 tham quan ĐH Thái Lan
68 11A10-43 Lê Nguyễn Thiên Trân 10/12/2000     S-05/05 Cảm
69 11A10-46 Trần Thục Thanh Trúc 28/08/2000     S-05/05 tham quan ĐH Thái Lan
            C-05/05 tham quan ĐH Thái Lan
70 11A10-48 Trần Ngọc Tú Uyên 23/05/2000   S-05/05    
          C-05/05    
71 11A10-49 Phạm Nguyễn Thanh Vy 26/01/2000     S-05/05 Tham quan ĐH Thái Lan
            C-05/05 Tham quan ĐH Thái Lan
72 11A11-16 Nguyễn Cao Hoàng Minh 25/10/2000     S-05/05 tham quan ĐH Thái Lan
            C-05/05 tham quan ĐH Thái Lan
73 11A11-30 Trần Thanh Tuấn 16/11/2000   S-05/05    
          C-05/05    
74 11A11-34 Nguyễn Ngọc Anh Thư 06/09/2000     S-05/05 ông bệnh
            C-05/05 ông bệnh
75 11A11-45 Ngô Lê Thảo Vy 15/07/2000   C-05/05    
76 11A11-47 Nguyễn Ngọc Hà Vy 21/03/2000   C-05/05    
77 11A12-28 Đinh Bùi Quỳnh Nhi 23/06/2000   S-05/05    
          C-05/05    
78 11A12-48 Trung Hoàng Võ Thúy Vy 15/10/2000   S-05/05    
          C-05/05    
79 11A13-03 Đào Nguyên Anh 28/11/2000   S-05/05    
          C-05/05    
80 11A13-27 Trịnh Lê Hoàng Minh 12/05/2000   S-05/05    
          C-05/05    
81 11A13-36 Nguyễn Hữu Diễm Quỳnh 14/08/2000   S-05/05    
          C-05/05    
82 11A13-37 Vũ Nguyễn Thanh Tâm 28/08/2000   C-05/05    
83 11A13-39 Nguyễn Mạnh Tùng 08/10/2000   C-05/05    
84 11P01-06 Nguyễn Đức Trường Huy 26/05/2000   S-05/05    
          C-05/05    
85 11P01-20 Võ Phúc Thịnh 02/02/2000     S-05/05 tang nội
            C-05/05 tang nội
86 11P02-02 Đặng Lê Anh 17/07/2000   S-05/05    
          C-05/05    
87 12A01-05 Phan Lê Toàn Định 01/06/1999 S-05/05     6:57 (Tre 00:17 phút)
88 12A01-13 Lương Kiên Long 04/04/1999 S-05/05     6:57 (Tre 00:17 phút)
89 12A01-25 Trần Minh Quân 02/10/1999     S-05/05 khám bệnh
90 12A01-33 Nguyễn Quốc Thông 21/08/1999 C-05/05     14h49'
91 12A02-23 Phạm Châu Nhân Phúc 31/12/1999   S-05/05    
92 12A02-31 Lê Nguyễn An Thy 01/01/1999   S-05/05    
93 12A02-34 Nguyễn Thanh Trúc 03/09/1999   S-05/05    
94 12A03-06 Nguyễn Ngọc Minh Duyên 04/11/1999   C-05/05    
95 12A03-26 Trần Thị Thảo Ngân 14/11/1999   S-05/05    
          C-05/05    
96 12A03-37 Nguyễn Đức Uyên Thi 02/11/1999   S-05/05    
          C-05/05    
97 12A04-16 Từ Gia Năng 15/01/1999   S-05/05    
          C-05/05    
98 12A05-16 Lê Tuấn Kiệt 12/03/1999   S-05/05    
99 12A06-16 Đào Lê Xuân Hương 26/09/1999   C-05/05    
100 12A06-27 Lê Nguyễn Cát Phương 09/10/1999   C-05/05    
101 12A07-03 Hà Nguyên Bình 14/06/1999   C-05/05    
102 12A07-04 Ngô Bích Châu 01/08/1999   S-05/05    
          C-05/05    
103 12A07-08 Trần Ngọc Hồng Đức 13/06/1999   S-05/05    
          C-05/05    
104 12A07-09 Nguyễn Xuân Trường Hải 15/03/1999   S-05/05    
          C-05/05    
105 12A07-17 Trần Thị Ngọc Lê 18/06/1999 C-05/05     13:53 (Tre 00:08 phút)
106 12A07-27 Trần Đức Phát 12/01/1999   S-05/05    
          C-05/05    
107 12A07-30 Lê Thảo Quỳnh 06/08/1999   C-05/05    
108 12A07-39 Nguyễn Phương Thanh Trúc 29/05/1999   S-05/05    
109 12A09-01 Lâm Quách Trâm Anh 19/08/1999   S-05/05    
          C-05/05    
110 12A09-03 Mai Thanh Bửu 27/08/1999 C-05/05     14:08 (Tre 00:23 phút)
111 12A09-10 Võ Thanh Hiền 03/06/1999   C-05/05    
112 12A09-27 Võ Thị Huyền Trang 20/06/1999   S-05/05    
          C-05/05    
113 12A10-01 Đặng Nguyễn Thiên An 23/10/1999 S-05/05     8h20
114 12A10-08 Nguyễn Thị Minh Châu 05/02/1999   S-05/05    
          C-05/05    
115 12A10-23 Tô Gia Mỹ 31/12/1999   S-05/05    
          C-05/05    
116 12A10-30 Nguyễn Như Quỳnh 07/05/1999   C-05/05    
117 12A10-34 Nguyễn Hoàng Phương Thanh 13/03/1999 S-05/05     8h37
118 12A10-44 Đỗ Ngọc Thục Uyên 20/07/1999   S-05/05    
          C-05/05    
119 12A11-10 Đào Hương Giang 21/02/1999   S-05/05    
120 12A12-20 Nguyễn Trương Tú Minh 13/04/1999   S-05/05    
          C-05/05    
121 12A13-09 Mai Quốc Bình 01/01/1999     S-05/05 Tiêu chảy
122 12A13-14 Nguyễn Thị Ái Hạnh 03/08/1999   C-05/05    
123 12P02-11 Lê Văn Khá 26/04/1999   S-05/05    
      THONG KE 14 131 45  

Tìm kiếm bài viết theo khoãng thời gian:

Từ ngày :

Đến ngày :

Thời gian biểu

  • Buổi sáng
  • Buổi chiều
Mở cổng 6g10'
Đóng cổng 6g35'
Tiết 1 6g40' - 7g25'
Tiết 2 7g30' - 8g15'
Giờ chơi 8g15 - 8g40'
Tiết 3 8g45' - 9g30'
Tiết 4 9g35' - 10g20'
Tiết 5 10g25' - 11g10'
TAN HỌC
Mở cổng 13g30'
Đóng cổng 13g40'
Tiết 1 13g45' - 14g30'
Tiết 2 14g35' - 15g20'
Giờ chơi 15g20 - 15g45'
Tiết 3 15g45' - 16g30'
TAN HỌC

Bản quyền thuộc về Trường THPT Nguyễn Thị Minh Khai © 2013

275 Điện Biên Phủ, Phường 07, Quận 03, Tp.HCM

ĐT: (84.8) 35 022 647 - Fax: (84.8) 39 307 794 - Email: thpt.hcm@minhkhai.edu.vn

Lượt truy cập : 4170586

Lượt Online :60

Design by Tuyết Xanh Company